Yhdistyksen säännöt

Alla yhdistyksen säännöt ja liputusohjeet.

OULUN PURJEHDUSSEURA RY - ULEÅBORGS SEGELFÖRENING RF

SÄÄNNÖT 1.12.1999

PERUSTETTU 1881

1 § Yhdistyksen nimi on Oulun Purjehdusseura ry, Uleåborgs Segelförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä veneilyharrastusta, edistää taitoa pienempien alusten varustamisessa ja hoitamisessa, levittää käytännöllistä ja tietopuolista taitoa merenkulkua koskevissa kysymyksissä sekä täten aikaansaada rakkautta kotiseutua kohtaan.

Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee harjoituksia ja kilpailuja purje- ja moottoriveneillä, järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, järjestää retkiä, juhlia ja muita virkistystilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia näyttelyitä, koulutustilaisuuksia ja arpajaisia, myydä mainostilaa sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Seura on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.

3 §
Jokainen hyvämaineinen henkilö voi seuran jonkun jäsenen välityksellä ilmoittautua johtokunnalle jäseneksi pääsyä varten, ja johtokunta ratkaisee hänen ottamisensa seuraan.

4 §
Jäsen voidaan erottaa seurasta

1. jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa.2. jos hän rikkoo seuran sääntöjä vastaan taikka menettelee tavalla, joka on vastoin seuran kunniaa ja mainetta.3. jos hän käyttää väärin seuran lippua taikka jotain seuralle myönnettyä erikoista etua tai oikeutta.

Ensimmäisessä tapauksessa jäsen erotetaan johtokunnan toimesta ja hän voi tavallisessa järjestyksessä päästä jälleen seuran jäseneksi, jälkimmäisissä tapauksissa tutkii johtokunta rikkomuksen koko laajuudessaan ja johtokunta voi, jos vähintään viisi sen jäsenistä on saapuvilla, erottaa henkilön seurasta. Erotetulla henkilöllä on oikeus vielä 14 päivän kuluessa vaatia asiansa käsittelyä seuran vuosi- tai syyskokouksessa. Mikäli henkilö on erotettu kohdan 2 tai 3 perusteella, hän ei voi päästä takaisin seuran jäseneksi.

5 §
Seuran jäseniä ovat:

1. Vuosijäsenet, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.
2. Juniorijäsenet, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaiseksi vuosijäseneksi sinä vuonna, jolloin hän täyttää 20 vuotta.
3. Kunniajäsenet, joilla ei ole jäsenmaksua.
4. Kannattajajäsenet, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6 §
Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa seuran asioita. Johtokuntaan kuuluvat kommodori, varakommodori ja viisi muuta jäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta voi asettaa seuran jäsenistä toimikuntia ja henkilöitähoitamaan tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä. Edustajat seuran ulkopuolisiin yhteisöihin nimeää johtokunta. Muiden jäsenten toimikausi on myös kolme vuotta ja heistä on vuosittain erovuorossa yksi tai kaksi jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneesta syyskokouksesta.

7 §
Johtokunta kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Kommodori johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa. Asioista päätettäessä äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Seuran syys- ja vuosikokouksissa puhetta johtaa kokoukseen valitsema puheenjohtaja. Kommodorin ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan, ja mikäli hänelläkin on este, hoitaa virkaiältään vanhin johtokunnan jäsen kommodorin tehtäviä.

Seuran nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan kommodori yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai tehtävänsä vuoksi johtokunnan erikseen oikeuttama henkilö.

8 §
Seuran tilit on päätettävä kalenterivuosittain sekä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa jätettävä valittujen tilintarkastajien tarkastettaviksi, jotka puolestaan antavat niistä lausuntonsa.

9 §
Seuran kokouksia ovat:

1. Vuosikokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa
2. Syyskokous, joka pidetään marras-joulukuussa
3. Ylimääräinen kokous, mikäli johtokunta katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenestä seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Kutsun seuran kokouksiin antaa johtokunta ilmoittamalla yhdessä oululaisessa sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

10 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsitellään johtokunnan laatima tilinpäätös toimintakertomuksineen
6. Esitellään tilintarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
8. Käsitellään kokouskutsussa mainitut tai jäsenten esittämät asiat
9. Kokouksen päättäminen


11 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Valitaan kommodori ja varakommodori joka kolmas vuosi sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n 2. momentin mukaisesti
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa
7. Päätetään seuraavan vuoden liittymis-, jäsen – ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Käsitellään kokouskutsussa mainitut tai jäsenten esittämät muut asiat10. Kokouksen päättäminen

12 §
Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä vuosi-, juniori- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja kullakin jäsenellä yksi ääni ja kaikki muut ratkaistaan, paitsi 19 §:ssä mainitut seikat, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Vaalit voivat tapahtua avoimen äänestyksen kautta, ellei joku jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Jos vaalissa äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Vaaleihin ja äänestyksiin saavat ottaa osaa ainoastaan läsnä olevat jäsenet. Niistä päätöksistä, joita kokouksissa tehdään, on pidettävä pöytäkirjaa, joka puheenjohtajan on allekirjoitettava ja kahden kokouksessa valitun henkilön tarkastettava.

13 §
Jokaisen jäsenen alus, jota aiotaan käyttää yksiomaan huvi- ja kilpapurjehdukseen, otetaan, mikäli se täyttää tässä suhteessa asetetut vaatimukset, seuran alusluetteloon ja sen omistajalla on tällöin oikeus käyttää seuran lippua.

Luetteloon merkitystä aluksesta antaa katsastusmies alustodistuksen, joka vuosittaisen tarkastuksen tapahduttua uudistetaan.

14 §
Siinä tapauksessa, että niitä oikeuksia, joita luetteloon merkitseminen tuottaa mukanaan, käytetään väärin, kielletään lipun käyttö ja alus poistetaan luettelosta.


15 § Paitsi mainittua vahvistettua seuran lippua, käyttävät seuraan kuuluvat alukset vielä tunnistuslippuja seuran hyväksymän ohjesäännön mukaisesti.

16 §
Seuran jäsenillä on klubiasun käyttöoikeus seuran hyväksymän ohjesäännön mukaisesti.

17 § Seura voi hyväksymiensä sääntöjen mukaisesti jakaa kunniamerkkejä ja palkintoja seuran hyväksi tehdystä työstä samoin kuin kilpapurjehduksesta. Samoilla perusteilla se voi myös kutsua kunniajäseniä.

18 § Seura kokonaisuudessaan tai sen valtuuttamana johtokunta on oikeutettu näitten sääntöjen ulkopuolella antamaan määräyksiä ja sääntöjä lipunkäytöstä, alusten tarkastuksesta, klubiasun käytöstä, satamajärjestyksestä ym. muodollisista seikoista ja tällaisia määräyksiä on seuran jäsenten ehdottomasti noudatettava.

19 §Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan seuran kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, jolloin vähintään kolmen neljäsosan äänioikeutetuista osanottajista tulee olla samaa mieltä. Sama on voimassa myös seuran purkamisessa.

Siinä tapauksessa, että seura purkautuu, sen omaisuus on, sitten kun kaikki velat ja mahdilliset sitoumukset ovat tulleet hyvitetyksi, jätettävä veneilyharrastusta vaalivaan toimintaan Oulussa ja tästä luovutuksesta seura saa itse päättää viimeisessä purkamisesta päättävässä kokouksessaan.

20 §Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

________

Nämä säännöt on hyväksytty ja otettu käyttöön 01.12.1999. Sääntöjen muutos rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa, Helsingissä 15.12.1999. Rekisterinumero 4.825.

Lipun käyttö

Veneseuralippu

  • Veneseuralippu on kansallislipun veroinen Suomen lippu, jota voi käyttää sekä Suomessa että ulkomailla
  • Vene saa olla vain yhden veneseuran rekisterissä ja käyttää vain kyseisen seuran lippua, vaikka omistaja olisikin usean seuran jäsen
  • Veneseuran rekisterissä olevassa suomalaisessa veneessä saa käyttää seuran vene- seuralippua kun veneessä on katsastuksen perusteella saatava voimassa oleva venetodistus ja kun veneessä on mukana päällikkönä tai miehistön jäsenenä rekisteröintiseuran jäsen

Liputusajat

  • Kulussa olevassa veneessä pidetään perälippu nostettuna koko ajan vuorokauden- ajasta riippumatta
  • Pitkillä avomeripurjehduksilla voi kuitenkin lipun pitää laskettuna, jos muita aluksia ei ole näkyvissä
  • Kiinnitetyssä (satamassa, poijussa, ankkurissa) miehitetyssä veneessä ja veneseuran maatukikohdassa lippu nostetaan kello 08.00 ja lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00
  • Juhannusyönä lippu pidetään nostettuna koko yön
  • Lipun käyttökausi veneessä ei ole riippuvainen seuran keväisistä ja syksyisistä lipun nosto- ja laskujuhlallisuuksista
  • Suomen aluevesillä järjestetyissä purjehduskilpailuissa ei veneessä yleensä pidetä lippua kilpailun aikana. Lipun käytöstä määrätään kilpailuohjeissa. Jos osakin kilpailureitistä ulottuu kansainvälisille tai toisen valtion vesialueille, on perälippu pidettävä koko ajan nostettuna
  • Ulkomaanpurjehduksilla voi liputusajoissa noudattaa maan tapaa, mutta lipun laskeminen viimeistään pimeän tullen osoittaa hyvää merimiestapaa.